Villkor

Avtal mellan User och LLCGuys.com

Välkommen till LLCGuys.com. LLCGuys.com-webbplatsen ("Webbplatsen") består av olika webbsidor som drivs av LLCGuys.com. LLCGuys.com erbjuds dig under förutsättning att du accepterar utan ändring av villkoren och meddelanden som finns häri ("Villkoren"). Din användning av LLCGuys.com utgör ditt samtycke till alla sådana villkor. Läs dessa villkor noggrant och behåll en kopia av dem för din referens.

LLCGuys.com är en webbsida för LLC och andra juridiska tjänster, samt informationswebbplatser som tillhandahåller guider och annan information om LLC, företagsskapande och underhåll.

På LLCGuys.com gör vi forskning om de mest populära LLC-tjänsterna så att du kan fokusera på att starta ett företag.

Integritet och cookies

Din användning av LLCGuys.com är föremål för LLCGuys.coms integritetspolicy. Vänligen läs vår sekretesspolicy, som också styr webbplatsen och informerar användarna om vår praxis för datainsamling.

Elektronisk kommunikation

Att besöka LLCGuys.com eller skicka e-postmeddelanden till LLCGuys.com utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Barn under tretton

LLCGuys.com samlar inte medvetet in, varken online eller offline, personlig information från personer under tretton år. Om du är under 18 år får du endast använda LLCGuys.com med tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare.

Länkar till tredje parts webbplatser / tredje parts tjänster

LLCGuys.com kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Länkade webbplatser"). De Länkade Webbplatserna är inte under kontroll av LLCGuys.com och LLCGuys.com är inte ansvarig för innehållet på någon Länkad Webbplats, inklusive utan begränsning alla länkar som finns på en Länkad Webbplats, eller eventuella ändringar eller uppdateringar av en Länkad Webbplats. LLCGuys.com tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och inkluderingen av en länk innebär inte att LLCGuys.com godkänner webbplatsen eller någon koppling till dess operatörer.

Vissa tjänster som görs tillgängliga via LLCGuys.com levereras av tredje parts webbplatser och organisationer. Genom att använda någon produkt, tjänst eller funktionalitet som härrör från LLCGuys.com-domänen, erkänner och samtycker du härmed att LLCGuys.com kan dela sådan information och data med någon tredje part som LLCGuys.com har ett avtalsförhållande med för att tillhandahålla den efterfrågade produkten, tjänst eller funktionalitet på uppdrag av LLCGuys.coms användare och kunder.

Ingen olaglig eller förbjuden användning / immateriell äganderätt

Du beviljas en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallbar licens för att komma åt och använda LLCGuys.com strikt i enlighet med dessa användarvillkor. Som ett villkor för din användning av webbplatsen garanterar du till LLCGuys.com att du inte kommer att använda webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och njutning av webbplatsen. Du får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt eller tillhandahålls via webbplatsen.

Allt innehåll som ingår som en del av tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, bilder, såväl som sammanställningen därav, och all programvara som används på webbplatsen, tillhör LLCGuys.com eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriell egendom och äganderätt. Du samtycker till att följa och följa alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt, legender eller andra begränsningar som finns i sådant innehåll och kommer inte att göra några ändringar i det.

Du kommer inte att modifiera, publicera, överföra, reverse engineering, delta i överföringen eller försäljningen, skapa härledda verk eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis, som finns på webbplatsen. LLCGuys.com-innehåll är inte för återförsäljning. Din användning av webbplatsen ger dig inte rätt att göra någon otillåten användning av något skyddat innehåll, och i synnerhet kommer du inte att radera eller ändra några äganderätter eller attributionsmeddelanden i något innehåll. Du kommer att använda skyddat innehåll enbart för ditt personliga bruk och kommer inte att göra någon annan användning av innehållet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från LLCGuys.com och upphovsrättsinnehavaren. Du samtycker till att du inte förvärvar några äganderätter till något skyddat innehåll. Vi ger dig inga licenser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, till LLCGuys.coms eller våra licensgivares immateriella rättigheter förutom vad som uttryckligen godkänts av dessa villkor.

Internationella användare

Tjänsten kontrolleras, drivs och administreras av LLCGuys.com från våra kontor i USA. Om du använder tjänsten från en plats utanför USA är du ansvarig för att alla lokala lagar följs. Du samtycker till att du inte kommer att använda LLCGuys.com-innehållet som nås via LLCGuys.com i något land eller på något sätt som är förbjudet enligt tillämpliga lagar, begränsningar eller förordningar.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla LLCGuys.com, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter och tredje parter skadeslösa, för alla förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som hänför sig till eller uppstår till följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller tjänsterna, eventuella användarinlägg från dig, ditt brott mot villkoren i detta avtal eller ditt brott mot någon tredje parts rättigheter, eller ditt brott mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar. LLCGuys.com förbehåller sig rätten att på egen bekostnad ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse från dig, i vilket fall du kommer att samarbeta fullt ut med LLCGuys.com för att hävda alla tillgängliga försvar

Ansvarsfriskrivning

INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA ONEXAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR TILLÄGGS PERIODISKAT TILL INFORMATIONEN HÄR. BESTLLCSERVICES.COM OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN NÄR SOM HELST.

BESTLLCSERVICES.COM OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER GÖR INGA REPRESSENTATIONER OM LÄMPLIGHETEN, PÅLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, AKTUELLHETEN OCH RIKTIGHETEN HOS INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH DET HÖRANDE GRAFIKKEN SOM INNEHÅLLER. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTI ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG. T. BESTLLCSERVICES.COM OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER AVSKRIVS HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER GARANTIER OCH PARTER OCH GARANTIER.

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKALL BESTLLCSERVICES.COM OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFANDE, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR MED ELLER, ELLER MED, ELLER ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SAMMANFATTAD TILL ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV WEBBPLATSEN, MED FÖRDRÖJNING ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÄRLÄTTADE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGON, TILLHANDAHÅLLANDE SERVICE, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN ELLER ANNAT SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, OAVSETT ATT BASERA PÅ KONTRAKT, TORT, FÖRSÖLLIGHET, STIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ELLER BÄSTA, ELLER ELLER BÄSTA. INFORMATION OM MÖJLIGHETEN FÖR SKADA. EFTERSOM VISSA STATER/JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, GÄLLER Ovanstående begränsning kanske INTE DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN, ELLER MED NÅGOT AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPONENTER ATT AVSLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Avslutande / Tillträdesbegränsning

LLCGuys.com förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din åtkomst till webbplatsen och de relaterade tjänsterna eller någon del därav när som helst och utan föregående meddelande. I den maximala omfattning som tillåts enligt lag, regleras detta avtal av lagarna i delstaten Michigan och du samtycker härmed till exklusiv jurisdiktion och plats för domstolar i Michigan i alla tvister som uppstår till följd av eller relaterade till användningen av webbplatsen. Användning av webbplatsen är obehörig i någon jurisdiktion som inte ger effekt till alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive, utan begränsning, detta avsnitt.

Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och LLCGuys.com som ett resultat av detta avtal eller användning av webbplatsen. LLCGuys.coms utförande av detta avtal är föremål för befintliga lagar och rättsliga processer, och ingenting i detta avtal utgör ett avsteg från LLCGuys.coms rätt att följa myndigheters, domstols- och brottsbekämpande förfrågningar eller krav som rör din användning av webbplatsen eller information som tillhandahålls eller samlas in av LLCGuys.com med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal fastställs vara ogiltigt eller omöjligt att verkställa i enlighet med tillämplig lag inklusive, men inte begränsat till, garantifriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna som anges ovan, kommer den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast överensstämmer med syftet med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla.

Om inte annat anges häri utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och LLCGuys.com med avseende på webbplatsen och det ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och förslag, oavsett om det är elektroniskt, muntligt eller skriftligt, mellan användaren och LLCGuys.com med avseende på till webbplatsen. En tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska vara tillåtliga i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och under samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererades och underhålls i tryckt formulär. Det är en uttrycklig önskan till parterna att detta avtal och alla relaterade dokument skrivs på engelska.

Ändringar i villkoren

LLCGuys.com förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra villkoren under vilka LLCGuys.com erbjuds. Den senaste versionen av Villkoren kommer att ersätta alla tidigare versioner. LLCGuys.com uppmuntrar dig att regelbundet granska villkoren för att hålla dig informerad om våra uppdateringar.

Få lite mer kunskap om företag och LLC

Grundare & författare

Ian Broderick är en ivrig författare och ägare till LLCGuys.com. Han har varit involverad i LLC-bildningsfältet i över 4 år. Utöver det har han arbetat i flera välkända LLC-bildande tjänsteleverantörer. Nu bestämde han sig för att dela med sig av sina kunskaper och råd till alla. Eftersom det finns många frågor och bekymmer kring detta område - hans mål är att göra LLCGuys till en förstklassig informationsleverantör när det gäller att skapa LLC, servicerecensioner och etc.

Bläddra till början